Bako Park mudskipper near Kuching 1992

Bako Park mudskipper near Kuching 1992


© Steven Raffin 2016